Phương pháp Reggio Emila là phương pháp mong muốn xây dựng một môi trường giáo dục trẻ với sự tôn trọng tính tự chủ của trẻ, quan tâm đến đặc điểm riêng trong tâm lý và quá trình nhận thức của trẻ cùng với kiến tạo môi trường lôi cuốn, mời gọi trẻ đến với các chất liệu, làm việc cùng nhau và sáng tạo theo cảm hứng mà trẻ là những nhân vật chính của mỗi buổi học tại Trường.